آزمون اضطراب امتحان فریدمن

Welcome to your آزمون اضطراب امتحان فریدمن

1 - اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دوستانم مرا کودن بنامند.
2 - اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دیگران مرا بی ارزش بدانند.

دیدگاهتان را بنویسید