آزمون افسردگی بک

0%

سوال اول

سوال دوم

سوال سوم

سوال چهارم

سوال پنجم

سوال ششم

سوال هفتم

سوال هشتم

سوال نهم

سوال دهم

سوال یازدهم

سوال دوازدهم

سوال سیزدهم

سوال چهاردهم

سوال پانزدهم

سوال شانزدهم

سوال هفدهم

سوال هجدهم

سوال نوزدهم

سوال بیستم

سوال بیست و یکم

آزمون افسردگی بک
گزینه های انتخابی شما نشان دهنده نبود علائم افسردگی در شما می باشد .
نتایج آزمون نشان دهنده افسردگی خفیف در شماست
گزینه های انتخابی شما مبنی بر این است که شما افسردگی متوسط را تجربه می نمایید.
نتایج آزمونی که داده اید نشانگر این است که شما دارای افسردگی شدید هستید !

دیدگاهتان را بنویسید