زمان مناسب فرزندآوری زوج های جوان

بسیاری از زوجهای جوان، وقتی یکی دوسال از شروع زندگی مشترکشان میگذرد، اقدام به فرزندآوری میکنند. آیا این زمان مناسب است؟ به عبارتی دیگر، چه زمانی برای فرزندآوری مناسب است؟

اگر چه زوجهای جوان، قبل از رفتن زیر یک سقف مشترک، مدتی را تحت عنوان نامزدی و یا عقدبستگی با هم گذرانده باشند، اما واقعیت آن است که، این مدت برای هماهنگ شدن با هم کافی نیست. در واقع زمانی که زوج زیر یک سقف، زندگی مشترک خود را آغاز میکنند، شاهد تفاوتهای بیشتری در جنبههای شخصیت یکدیگر شده و تعارضاتی را تجربه میکنند. حال چنانچه قبل از حل این تعارضات اقدام به فرزندآوری کنند، زمینهی آشفتگی روانشناختی را برای کودک خود ایجاد میکنند. شاید به قول قدیمیها اعتماد کنند که برای کاهش تعارض زوج، پیشنهاد میدادند: “بچه دار شوید تا با هم خوب شوید!” از لحاظ ظاهری ممکن است چنین به نظر برسد ولی واقعیت آن است که بچهدار شدن صرفا به لحاظ افزایش تعداد تعاملات موجود در بین این خانواده، تا حدی دعواهای زوج جوان را کاهش میدهد، اما نه به این خاطر که حل تعارضات اتفاق افتاده بلکه به این دلیل که موضوع دیگری تمرکز این دو را بر هم کاسته است. در واقع گرفتاری جدید، تمرکز بر هم را میکاهد و ظاهرا آتش تعارضات کم میشود. شعلهور شدن این آتش صرفا به زمانی موکول میشود که بچهها بزرگ شده و به سرانجام میرسند و دوباره زوج داستان ما، فرصت پرداختن به هم را یافته و مجددا به تعارضات خود مشغول میشوند.

در نتیجه توصیه مؤکد آن است که قبل از فرزندآوری، بهتر است زوج حداقل سه چهار سال به خود فرصت دهند تا با حل تعارضات موجود در رابطه خود، به سطح مناسبی از آرامش و هماهنگی برسند. بدیهی است که چنانچه زوج جوان، نتوانستند به حل تعارضات بین فردی خود بپردازند، لازم است با کمک روانشناسان و مشاوران خانواده، به این مهم دست یابند.

چنین شرایطی برای ورود فرد جدید به میان آنها بسیار مناسب تر بوده و شادابی و انرژی جدیدی را به زندگی آنها می بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید