معرفی تیم نگاه خرد

مدیر مسؤول

نقش در مجموعه

نقش در مجموعه

نقش در مجموعهدکتر سیدعلی آب یار حسینی


——————–


——————–


——————–

مدیر مسؤول مرکز،

درمانگر، دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی،

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قم و دانشگاه پیام نور واحد قم،

بیش از 13 سال سابقه مشاوره و درمان