روان شناسان و مشاوران با صلاحیت چه خدماتی ارائه می دهند؟

خدمات روانشناسان و مشاوران دارای صلاحیت علمی و حرفه ای در سه حوزه است:

1/ راهنمایی و ارائه اطلاعات که سطح پیشگیرانه است.

2/ مشاوره برای حل تعارضات فردی و بین فردی

3/ رواندرمانی بمنظور حل مشکلات اساسی و ریشه ای فرد

دیدگاهتان را بنویسید