خوشبختی چیست؟

انسان ها از دیرباز به دنبال دستیابی به خوشبختی هستند. هر کس خوشبختی را در بدست آوردن چیزی می داند، یکی در رسیدن به یاری، یکی در رسیدن به کاری و یکی در پی رفع گرفتاری! بهر حال باید در مورد آن بدانیم. این چیزی است که قرنها فلاسفه و اندیشمندان بدان نگریستند، اندیشیدند و گفتها در موردش نگاشتند.

اگر میخواهید در مورد این گوهر گرانبها بدانید، ویس زیر را گوش دهید و ویس های مرتبط را نیز.

خلاصه مطالب آن اینکه، خوشبختی مبتنی بر سه فاکتور است: پذیرش ـ موفقیت ـ محبت

خوشبختی

دیدگاهتان را بنویسید